Αλλάζει το βιβλιάριο υγείας παιδιού – Τα νέα του χαρακτηριστικά πότε ξεκινάει η διάθεση

Νέο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού θα χορηγηθεί στους γονείς από το καλοκαίρι αφου όπως κάνε γνωστό το υπουργείο Υγείας με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, ανατέθηκε η εκτύπωση του νέου Βιβλιαρίου Υγείας στο Εθνικό Τυπογραφείο

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας το νέο Β.Υ.Π. συντάχθηκε και διαμορφώθηκε από διεπιστημονική ομάδα εργασίας αξιοποιώντας την εμπειρία της Δ/σης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ι.Υ.Π. στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιού, αλλά και τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Συστηματική Παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των Παιδιών Ηλικίας 0-18 ετών»( ΙΥΠ, 2015).
Στόχος του νέου Β.Υ.Π. είναι να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση και εφαρμογή της συστηματικής παρακολούθησης της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και υποστήριξης των γονέων στην ανατροφή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κατά ηλικία χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση με τις βιολογικές όσο και με τις συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Επιλέχθηκαν «ηλικίες-κλειδιά» στις οποίες προτείνεται η εκτίμηση της υγείας και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικίες στις οποίες συνιστάται να γίνονται οι εμβολιασμοί, η εκτίμηση αναπτυξιακών ή σχολικών δεξιοτήτων και η εφαρμογή καθολικών ή επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων (screening), καθώς και οι ηλικίες συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.

• Προτείνονται σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά φύλλα παρακολούθησης, τα οποία περιλαμβάνονται στο Β.Υ.Π.
Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο ιατρικό ιστορικό και τη φυσική εξέταση, στα κατά ηλικία αναπτυξιακά ορόσημα, σε θέματα συμπεριφοράς και αγωγής υγείας. ώστε η προσέγγιση να είναι ολιστική και στοχευμένη.

• Η σύσταση για εφαρμογή καθολικών ή επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων (screening) αφορά μόνο στους ελέγχους που έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, μετά από βαθμολόγηση της ποιότητας της τεκμηρίωσης και της ισχύος της σύστασης.

• Χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα διαγράμματα αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η άδεια για την δημιουργία της Ελληνικής μορφής και η χρήση, έχει δοθεί στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού από τον ΠΟΥ (WHO). Για τον Δείκτη Μάζας Σώματος, περιλαμβάνονται στο Β.Υ.Π. τα διαγράμματα του !nternational Obesity Task Force (Revised BMI cut-offs, 2012), η χρήση των οποίων προτείνεται για καλύτερη εκτίμηση του υπερβάλλοντος βάρους και της παχυσαρκίας.

• Οι εμβολιασμοί καταγράφονται από τη γέννηση των παιδιών μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του 2016.

• Με στόχο την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, έχουν συμπεριληφθεί ερωτήσεις για την τοποθέτηση του νεογνού δέρμα με δέρμα μετά τον τοκετό, την συνδιαμονή του νεογνού με την μητέρα του στο μαιευτήριο καθώς και η ενυπόγραφη από τον γιατρό χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος. Στο νέο Β.Υ.Π. περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες ανά ηλικιακή ομάδα για τους γονείς.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία παρουσιάζεται το νέο Β.Υ.Π. και διαμορφώνονται οι διαδικασίες διανομής και διάθεσης του Β.Υ.Π. σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, σε οικογένειες, ενώ ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο ως ακολούθως :

Η χρονική – μεταβατική περίοδος διανομής, διάθεσης και κατανομής του προγενέστερου και του νέου τύπου Β.Υ.Π., ορίζεται ως ακολούθως : Η διάθεση του προγενέστερου τύπου Β.Υ.Π. (Α’ και Β’ τεύχος), διατίθεται :

• από τις μαιευτικές κλινικές του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα σε γονείς νεογέννητων παιδιών και

• από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε πολίτες (για την αντικατάσταση παλαιών στην περίπτωση απώλειας), καθώς και σε φορείς υλοποίησης προγραμμάτων σχετικών με τον εμβολιασμό παιδιών ευπαθών ομάδων, για την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2017.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εξαντλήσεως αυτών σε χρονική περίοδο νωρίτερα της 30-06-2017, θα διατίθεται το νέο τύπου Β.Υ.Π. Από την 01-07-2017 διατίθεται το Β.Υ.Π. νέου τύπου, από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και φορείς, ανεξαρτήτως της υπόλοιπης διαθέσιμης ποσότητας Β.Υ.Π. προγενέστερου τύπου, προκειμένου ισότιμα σε εθνικό επίπεδο να διατίθεται το νέο τύπου Β.Υ.Π. σε όλες τις περιπτώσεις.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Β.Υ.Π. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η κατανομή των Β.Υ.Π. στις Περιφέρειες της χώρας, γίνεται από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Δ’ Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, σύμφωνα με τον αριθμό των Β.Υ.Π. που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών τους, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες. Οι Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Γ.Δ.Δ.Υ.Κ.Μ) των Περιφερειών, αποστέλλουν εγγράφως στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας έως το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους, το συνολικό αριθμό των απαιτούμενων Β.Υ.Π. για το επόμενο έτος συμπληρώνοντας το σχετικό πίνακα

Η διανομή των Β.Υ.Π. γίνεται προς την έδρα των Περιφερειών της χώρας στις Γ.Δ.Δ.Υ.Κ.Μ., με συντονισμό και σύμφωνα με την κατανομή του Υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία μεταφοράς ρυθμίζεται κατά περίπτωση με ρητή περιγραφή αυτής ανά πράξη κατανομής.

Οι Γ.Δ.Δ.Υ.Κ.Μ. των Περιφερειών με την παραλαβή των Β.Υ.Π. σε κεντρικό επίπεδο, προωθούν τις διαδικασίες επιμέρους κατανομής και διανομής τους στις Περιφερειακές Ενότητες. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ Β.Υ.Π.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι Γ.Δ.Δ.Υ.Κ.Μ. εκδίδουν έγγραφο κατανομής των Β.Υ.Π., με τις ανάλογες ποσότητες στις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους, το οποίο κοινοποιείται στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υ.Υ. Ακολούθως, σύμφωνα με την εγκύκλιο που παρουσιάζουν τα dikaiologitika news οι αρμόδιες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με την παραλαβή της ποσότητας των Β.Υ.Π. που διανέμονται από το Υ.Υ., οφείλουν σε σύντομο διάστημα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους να διαθέσουν αυτά σε μαιευτικές, νεογνολογικές κλινικές και μονάδες, Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης τους.

Η διαδικασία υλοποιείται με την έκδοση σχετικού εγγράφου κατανομής στις εν λόγω μονάδες αρμοδιότητάς τους, με αναφορά στον φορέα και στην ποσότητα των Β.Υ.Π., καθώς και στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιείται μόνο στη Γ.Δ.Δ.Υ.Κ.Μ. της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύει την αντίστοιχη αποστολή της ποσότητας των Β.Υ.Π. στους οικείους φορείς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Β.Υ.Π. ΣΤΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Οι μαιευτικές μονάδες, κλινικές με την παραλαβή των Β.Υ.Π., υποχρεούνται στο έσω μέρος του έμπροσθεν εξωφύλλου του Β.Υ.Π., να τοποθετούν σφραγίδα με τα στοιχεία του φορέα που το χορηγεί με αύξοντα αριθμό με νέα αρίθμηση στην έναρξη κάθε έτους και ημερομηνία παράδοσης στο γονέα, καθώς και να αναγράφουν και ονοματεπώνυμο και υπογραφή του επαγγελματία υγείας που το χορηγεί στους γονείς. Σε περιπτώσεις που σε μια Νοσηλευτική Μονάδα, υπάρχουν περισσότερες από μία μαιευτικές κλινικές, μονάδες, θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να αναγράφονται τα στοιχεία τους ώστε να προκύπτει η αντίστοιχη χορήγηση των Β.Υ.Π. Επισημαίνεται ότι όσα Β.Υ.Π. προηγούμενων παραλαβών έχουν αριθμηθεί ήδη από τις μονάδες/κλινικές, να διατεθούν στους γονείς με την προβλεπόμενη διαδικασία της ενότητας I.

Οι εν λόγω μονάδες ζητούν από το γονέα να υπογράφει για τη δωρεάν παραλαβή του Β.Υ.Π., σε κατάσταση που φέρει τον αύξοντα αριθμό χορήγησης, το ονοματεπώνυμο του γονέα παραλήπτη, καθώς και την ημερομηνία.

Οι καταστάσεις αυτές συγκεντρώνονται ανά τετράμηνο από τις κλινικές και φυλάσσονται σε κεντρικό επίπεδο από τη Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας. Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας οι μαιευτικές κλινικές, μονάδες συμπληρώνουν ανά τετράμηνο τον πίνακα «Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων των Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.)» (Παράρτημα 2), όπου καταγράφονται αριθμητικά στοιχεία διαχείρισης του Β.Υ.Π. και τον οποίο τηρούν στο φορέα τους, προκειμένου να εκτιμούν τις ανάγκες για νέα Β.Υ.Π. αλλά και για διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχου. Από τα εν λόγω τηρούμενα στοιχεία, θα απευθύνουν αίτημα προς την οικεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας, στο όποιο θα αναφέρονται η διαθέσιμη ποσότητα Β.Υ.Π. καθώς και οι προβλεπόμενες ανάγκες έως το τέλος του έτους, ώστε να γίνει σχεδιασμός για περαιτέρω ενέργειες.

Στην περίπτωση που οι γονείς λαμβάνουν τα Β.Υ.Π. από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, λόγω απώλειας ή καταστροφής αυτών σε αντικατάσταση του παλαιού, οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται στο έσω μέρος του έμπροσθεν εξωφύλλου του Β.Υ.Π., να τοποθετούν σφραγίδα με τα στοιχεία του φορέα που το χορηγεί, με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία παράδοσης στο γονέα, καθώς και ονοματεπώνυμο και υπογραφή του επαγγελματία υγείας /υπαλλήλου που το χορηγεί στους γονείς.

Οι υπηρεσίες τηρούν Βιβλίο διάθεσης των Β.Υ.Π. σε πολίτες, όπου σημειώνεται ο αύξων αριθμός του χορηγούμενου Β.Υ.Π., το ονοματεπώνυμο του γονέα ή άλλου παραλήπτη, η ημερομηνία παράδοσης και υπογραφή του παραλήπτη. Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του πολίτη με αναφορά στο λόγο απώλειας ή καταστροφής.

Η διάθεση των Β.Υ.Π. σε α) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας όπως ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΕΣ κ.λ.π. θα πρέπει να καταθέτουν σχετικό αίτημά τους στις αρμόδιες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, εκφράζοντας την επιθυμία παραλαβής και διάθεσης Β.Υ.Π., αναφέροντας την εκτιμώμενη ποσότητα αυτών η οποία για την περίπτωση (α) δύναται να είναι ανάλογα με το μέγεθος του εξυπηρετούμενου παιδικού πληθυσμού και για τις περιπτώσεις (β) και (γ) δύναται να είναι έως δέκα (10) Β.Υ.Π. ανά φορέα, με δυνατότητα εκ νέου διάθεσης αυτών κατά περιόδους, ανάλογα με το πλήθος των εξυπηρετούμενων οικογενειών.

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε., διαθέτουν την ανάλογη ποσότητα των Β.Υ.Π. σύμφωνα με τα αιτήματα των φορέων και Μονάδων Υγείας, έχοντας ακολουθήσει τη διαδικασία σφράγισης και αρίθμησης αυτών, αναφέροντας στο διαβιβαστικό έγγραφο τον αρχικό και καταληκτικό αύξοντα αριθμό αυτών σύμφωνα με το πλήθος που χορηγείται.

Το Β.Υ.Π. είναι έκδοση του Υπουργείου Υγείας, διατίθεται δωρεάν, δεν αποτελεί αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής, χορηγείται από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις δημόσιες και ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές και η πώληση ή η παραποίησή του, όπως και η κάλυψη του εξωφύλλου και της έσω πλευράς του με πρόσθετο φάκελο που φέρει την επωνυμία επιχειρήσεων ή διαφήμιση εμπορίας προϊόντων, σε οποιοδήποτε χώρο (δημόσιο ή ιδιωτικό), απαγορεύεται και θεωρείται έκνομη πράξη.

Για την ορθή τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας του Β.Υ.Π., για τη διαφύλαξη του σχετικού νομικού πλαισίου που ρυθμίζει το θεσμό αυτού, αλλά και για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Παιδιού, οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να ακολουθούν όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία των πολιτών από την παράνομη και παράτυπη διακίνηση του Β.Υ.Π.

www.dikaiologitika.gr

Close