Άγιος Φανούριος: Η θαυματουργή προσευχή και η ευχή για Φανουρόπιτα

Άγιος Φανούριος Η θαυματουργή προσευχή του Αγίου Φανουρίου και η ευχή για Φανουρόπιτα που φτιάχνουμε για τον Άγιο Φανούριο.

Η θαυματουργή προσευχή του Αγίου Φανουρίου υπέρ υγείας, για εύρεση αντικειμένων, εύρεση συντρόφου και αγάπης.

Συνήθως η Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με επτά ή εννιά υλικά. Η επιλογή των αριθμών αυτών δεν είναι καθόλου τυχαία, μια και είναι γνωστός ο ρόλος των αριθμών στις μαντικές και μαγικές πρακτικές. Τα επτά ή εννιά υλικά φαίνεται να ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη δύναμη της πίτας.

Την πίτα του Αγίου Φανουρίου είτε την πας στην εκκλησιά είτε όχι, έχει κανείς λόγο να τη φτιάξει: “Για να φανούν τα αφανέρωτα!”

ο Άγιος  Φανούριος είναι αυτός που φανερώνει τα χαμένα ζώα ή πράγματα και την τύχη. Γι’αυτό στις εικόνες παριστάνεται να κρατά στο χέρι αναμμένο κερί και στην πίστη του λαού έχει θέση μάντη.
Εννοείται ότι το αίτημα συνοδεύεται και με ορισμένα τάματα. Π.χ. οι γυναίκες της Παρνασσίδας, όταν έχουν πράγμα χαμένο τάζουν: Άγιε μου Φανούριε, φανέρωσέ μου το… και θα σου κάνω μια κουλούρα για την ψυχή της μάνα σου! (Η μάνα του Αγίου έχει πολλές αμαρτίες).

Ύστερα ονειρεύονται αυτό που έχασαν και το βρίσκουν. Τότε κάνουν μια κουλούρα και τη μοιράζουν στα μικρά παιδιά λέγοντας: “Πάρτε να σ’χωρέστε” (δηλαδή τη μάνα του Αγίου). (Αράχωβα).

Πίτα κάνουν και οι ανύπαντρες για να τους βρει γαμπρό. (Κρήτη)”

Για τον Άγιο Φανούριο ο λαός μας λέει πολλά. “Είναι ο Άγιος”, λένε οι ξώμαχοί μας, “που φανερώνει τα κλεμμένα ζα και τα χαμένα πράγματα”. Καμιά φορά πιστεύουν πως φέρνει και την καλή τύχη στον άνθρωπο.

Του φανερώνει το δρόμο τον καλό. “Του φέγγει”, λέει ο λαός για κάποιον που τον πάει καλά η τύχη του. “Του φέγγει ο Άγιος Φανούριος”.

Γι’αυτό στις εικόνες παριστάνεται να κρατάει στο χέρι κερί αναμμένο και να φωτίζει.

“Στην Κύπρο, στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, ο Άγιος μπορεί να φανερώσει στην κάθε ανύπαντρη κοπέλα το μέλλοντα σύζυγό της! “Οι ανύπαντρες κοπέλες που θέλουν να παντρευτούν ετοιμάζουν φανουρόπιτα για να φανερωθεί ο υποψήφιος γαμπρός”.

Στη Σκιάθο “πίτα στον Άγιο τάζουν και οι γυναίκες που τον παρακάλεσαν να τους φανερώσει το γαμπρό που θα κάμουν στην κόρη τους”.

Στη Φλώρινα, η φανουρόπιτα (που την πάνε οι ελεύθερες κοπέλες στην εκκλησιά) χρησιμοποιείται ως ονειρομαντικό μέσον με ένα κομμάτι που βάζουν κάτω απ’το προσκέφαλο (ο Άγιος θα φανερώσει το μέλλοντα σύζυγο).

Ευχή για Φανουρόπιτα

Ευχή για Φανουρόπιτα

Κατά την παρασκευή της φανουρόπιτας  διαβάζουμε την παρακάτω ευχή:

~..+..~
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος,
ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα
πλουσιοπάροχος χορηγός,
ο δοτήρ των αγαθών,
ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας,
η ελπίς των απηλπισμένων,
η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.

Ευλόγησον τα δώρα ταύτα
και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας,
εις δόξαν σήν και τιμήν
του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.

Παράσχου δέ, αγαθέ,
τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους,
πάντα τά εγκόσμια καί υπερκόσμια αγαθά σου.

Δείτε ακόμη Φανουρόπιτα με 9 υλικά από τη Γκόλφω Νικολού που δεν λασπώνει και δεν τρίβεται

Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου,
δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν.

Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν
τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον,
οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου,
ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει
υμνώσι καί δοξάσωσι
το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου,
πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου,
του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου,
του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων.

Αμήν.

Η θαυματουργή προσευχή του Αγίου Φανουρίου

Άγιος Φανούριος: Η θαυματουργή προσευχή

Η θαυματουργή προσευχή του Αγίου Φανουρίου υπέρ υγείας, για έυρεση αντικειμένων, έυρεση συντρόφου και αγάπης.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ φωτὸς ποιητὴς καὶ χορηγὸς, ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, παντός τε ἀγαθοῦ αἴτιος· τὸ τῆς χρηστότητος πλήρωμα καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος· ὁ ποιῶν ἐξαίσια καὶ ἐνεργῶν θαυμαστὰ ἐν τοῖς Ἁγίοις Σου, δι᾿ ὧν δοξάζηται τὸ Ὄνομά Σου τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ πανάγιον· ὁ φανερῶν ἡμῖν ὁδοὺς σωτηρίας, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τῶν ἁγίων ἐντολῶν Σου, Ἀγαθὲ, καὶ καταυγάζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν τῷ ἱλαρῷ φωτί Σου καὶ ἀνεσπέρῳ· ὁ θαυμαστῶν τὴν χάριν Σου διὰ πάντων τῶν Ἁγίων Σου, τῶν ἐκλεκτῶν καὶ πιστῶν ταύτης οἰκονόμων, παντὶ τῷ ἐπικαλουμένῳ αὐτοὺς, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ· ὁ διὰ τῆς παντουργικῆς

Δείτε ακόμη 27 Αυγούστου – Η ιστορία του Αγίου Φανουρίου και της Φανουρόπιτας

Σου δυνάμεως ἐνεργῶν τεράστια ἡμῖν καὶ παράδοξα, ὧν οὐκ ἐστὶν ἀριθμός· ὁ διὰ τοῦ Ἁγίου Σου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανούς, ἀποκαλύπτων τὰ κεκρυμένα ἡμῖν καὶ φανερῶν αὐτὰ ἐν τάχει· ὁ διδάσκων ἡμᾶς τὸ αἰτεῖν πιστῶς ἐν ταπεινώσει, ἵνα πλουσίως δώῃς, ὡς φύσει εὔσπλαγχνος καὶ πολυέλεος· ὁ θέλων δὲ πάντας σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν· ὁ εἰπὼν ὅτι ἐγώ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.

Αὐτὸς καὶ νῦν, Πανάγαθε Βασιλεῦ καὶ Κύριε τῶν ἁπάντων, ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Σου τούτου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ θαυματουργοῦ δυσωπούμενος, ἔπιδε ἐφ᾿ ἡμᾶς τοὺς εὐλαβῶς αὐτὸν τιμῶντας καὶ πρέσβυν αὐτὸν πρὸς Σὲ δυνατὸν προβαλλομένους· καὶ δὸς ἡμῖν τὸν φωτισμὸν τῆς χάριτός Σου· ἀξίωσον ἡμᾶς πορεύεσθαι ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἐντολῶν Σου, τοῦ ἐπιγνῶναι τὸ θέλημά Σου τὸ ἀγαθὸν καὶ τέλειον· φανέρωσον ἡμῖν ὁδοὺς σωτηρίας· ὑπόδειξον ἡμῖν τρόπους μετανοίας, ἵνα ἐν τούτοις εὐαρεστήσωμέν Σοι, τὸ τῶν ψυχῶν ἡμῶν συμφέρον ἐργαζόμενοι·

ἀποκάλυψον ἡμῖν τοὺς θησαυροὺς τῆς γνώσεώς Σου, ἵνα τούτους ζητοῦντες, Σοί προσπίπτωμεν ἐν πίστει, τῇ ἀενάῳ πηγῇ τῆς ζωῆς ἡμῶν· δίδαξον ἡμᾶς τὴν Σὴν ἀλήθειαν, τὴν δὲ καρδίαν ἡμῶν ποίησον σκήνωμα φωτεινὸν τοῦ Πνεύματός Σου τοῦ Ἁγίου καὶ δοχεῖον καθαρὸν τῆς χάριτός Σου· ἵνα σὺν πᾶσι τοῖς ἀπ᾿ αἰώνων Ἁγίοις Σου Σὲ δοξολογῶμεν, Φωτοδότα Κύριε, τὸν ἐν αὐτοῖς ἐνδοξαζόμενον καὶ Σοὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν προσκυνήσιν ἀναπέμπωμεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Με ένα κλικ εδώ δείτε τις καλύτερες συνταγές για Φανουρόπιτα

 

Close