Ανακαλούνται σύριγγες απο τον ΕΟΦ: Παρουσία ξένου σώματος

Ο Εοφ  προχωρά στην ανάκληση των παρτίδων 20190716 και 20190724 του ιατροτεχνολογικού προϊόντος κατηγορίας
MDD Class IIa, MR-set ELS 65ml ,ELS 65 ml syringe ( ΣΥΡΙΓΓΕΣ 65 ml ) με ημερομηνία λήξης 07/2022 μετά
από αναφορά περιστατικού παρουσίας ξένου σώματος εντός της σύριγγας.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της
κατασκευάστριας εταιρείας.

Η εταιρεία, ARMOS HOSPITAL PRODUCTS S.A ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να
επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τους συγκεκριμένους κωδικούς από την
αγορά.
Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να
τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Close