«Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι» είναι η μεγαλη προσευχή

«Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι» είναι η προσευχή που καθορίζει το Πάσχα. Η Μετάφρασή  και το νόημά της Αναστάσιμης Προσευχής

Αναστάσιμη Προσευχή

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν,
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Αναστάσιμη Προσευχή

Δείτε ακόμη Η προσευχή της μεγάλης εβδομάδας

(Νεοελληνική απόδοση)

Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς,
καταπατώντας με τον θάνατό του το φυσικό και πνευματικό θάνατο
και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικούς είτε πνευματικούς, χάρισε έτσι την αληθινή ζωή.
Αφού είδαμε την ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον άγιο και Κύριο,

τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος.
Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε και την αγία σου Ανάσταση
υμνούμε και δοξάζουμε διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας,
και Θεό άλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα,
και μόνο το όνομά Σου σημαίνει Θεός για εμάς.
Ελάτε όλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε την αγία ανάσταση του Χριστού.
αφού η ανάστασή Του που έγινε μετά τη Σταυρική Του Θυσία,
έφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.
Παντοτινά θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου, και παντοτινά θα υμνούμε την ανάστασή Του.
Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς, Κατανίκησε κι έδιωξε το θάνατο.
Με την ανάστασή Του από τον τάφο ο Ιησούς Χριστός όπως είχε πει πριν τα άγια πάθη Του,
μας χάρισε την αληθινή αιώνια ζωή και το μέγα έλεος του Θεού στις ταπεινές μας υπάρξεις.

Close