Όλα τα βήματα για το μυστήριο της βάπτισης

Σας παραθέτουμε ένα ένα τα βήματα για την διαδικασία της βάπτισης. Γιατι για όλους μας υπάρχει η πρώτη φορά που δεν είμαστε απλά καλεσμένοι σε μια βάπτιση.

Στρέ­φο­νται δυ­τι­κά (πρός τήν είσο­δο) καί ρωτά ο ιερέας τον ανάδοχο 3 φο­ρές:

 • Ιε­ρέας : » Ἀ­πο­τάσ­ση τῷ Σα­τα­νᾷ; Καί πᾶ­σι τοῖς ἔρ­γοις αὐ­τοῦ; Καί πά­ση τῇ λα­τρεί­ᾳ αὐ­τοῦ; Καί πᾶ­σι τοῖς ἀγ­γέ­λοις αὐ­τοῦ; Καί πά­ση τῇ πο­μπῇ αὐ­τοῦ;»
 • Καί ἀ­πα­ντά ο ανά­δο­χος: » Ἀ­πο­τά­σσο­μαι.»

Ρωτά πάλι 3 τρείς φο­ρές ο ιερέας :

 • Ιε­ρέας : » Ἀ­πε­τά­ξω τῷ Σα­τα­νᾷ; «
 • Καί ἀ­πα ­ντά ο ανά­δο­χος : » Ἀ­πε­τα­ξά­μην» .
 • Καί λέ­ει ο ιερέας : » Καί ἐμ­φύ­ση­σον, καί ἔ­μπτυ­σον αὐ­τῷ. «
 • Καί ο ανά­δο­χος φυ­σά 3 φο­ρές στόν αέ­ρα καί φτύ­νει 3 φορές στό έδα­φος.

Στρέ­φο­νται ανα­το­λι­κά (πρός τό Ιε­ρό) καί ρω­τά ο ιερέας 3 φορές :

 • Ιε­ρέας : «Συ­ντάσ­ση τῷ Χρι­στῷ;»
 • Καί ἀ­πα­ντά ο ανά­δο­χος : » Συ­ντάσ­σο­μαι.»

Ρω­τάει πά­λι ο ιερέας 3 φορές :

 • Ιερέας : » Συ­νε­τά­ξω τῷ Χρι­στῷ; «
 • Καί αἀ­πα­ντάει ο ανάδοχος : «Συ­νε­τα­ξά­μην. «
 • Καί λέει ο ιερέας : «Καί πι­στεύ­εις αὐ­τῷ; «
 • Καί απα­ντάει ο ανά­δο­χος : » Πι­στεύ­ω αὐ­τῷ ὡς Βα­σι­λεῖ καί Θε­ῷ.»

 

 • Καί απαγγέλλει ο ανάδοχος το «Πιστεύω» . Ευτυχώς πλέον διαβάζοντας απο μέσα – καλού κακού θα σας συμβουλέυαμε να το έχετε διαβάσει γιατι τα περισσότερα παιδια αποφασίζουν να επεξεργαστούν το βιβλίο εκέινη την ώρα :

Πι­στεύ­ω εἰς ἕ­να Θε­όν, Πα­τέ­ρα, πα­ντο­κρά­το­ρα,
ποι­η­τήν οὐ­ρα­νοῦ καί γῆς, ὁ­ρα­τῶν τε πά­ντων καί ἀ­ο­ρά­των.
Καί εἰς ἕ­να Κύ­ρι­ον Ἰ­η­σοῦν Χρι­στόν, τόν Υἱ­όν τοῦ Θε­οῦ τόν μο­νο­γε­νῆ,
τόν ἐκ τοῦ Πα­τρός γεν­νη­θέ­ντα πρό πά­ντων τῶν αἰ­ώ­νων.

Φῶς ἐκ φω­τός, Θε­όν ἀ­λη­θι­νόν ἐκ Θε­οῦ ἀ­λη­θι­νοῦ, γεν­νη­θέ­ντα, οὐ ποι­η­θέ­ντα,
ὁ­μο­ού­σι­ον τῷ Πα­τρί, δι­᾽ οὗ τά πά­ντα ἐ­γέ­νε­το.
Τόν δι᾽ ἡ­μᾶς τούς ἀν­θρώ­πους καί δι­ά τήν ἡ­με­τέ­ραν σω­τη­ρί­αν κα­τελ­θό­ντα ἐκ τῶν οὐ­ρα­νῶν
καί σαρ­κω­θέ­ντα ἐκ Πνεύ­μα­τος ἁ­γί­ου καί Μα­ρί­ας τῆς Παρ­θέ­νου καί ἐ­ναν­θρω­πή­σα­ντα.

Σταυ­ρω­θέ­ντα τε ὑ­πέρ ἡ­μῶν ἐ­πί Πο­ντί­ου Πι­λά­του καί πα­θό­ντα καί τα­φέ­ντα.
Καί ἀ­να­στά­ντα τῇ τρί­τῃ ἡ­μέ­ρα, κα­τά τάς Γρα­φάς.
Καί ἀ­νελ­θό­ντα εἰς τούς οὐ­ρα­νούς καί κα­θε­ζό­με­νον ἐκ δε­ξι­ῶν τοῦ Πα­τρός.
Καί πά­λιν ἐρ­χό­με­νον με­τά δό­ξης κρῖ­ναι ζῶ­ντας καί νε­κρούς· οὗ τῆς βα­σι­λεί­ας
οὐκ ἔ­σται τέ­λος.
Καί εἰς τό Πνεῦ­μα τό ἅ­γι­ον, τό Κύ­ρι­ον, τό ζω­ο­ποι­όν, τό ἐκ τοῦ Πα­τρός ἐκ­πο­ρευ­ό­με­νον,
τό σύν Πα­τρί καί Υἱ­ῷ συ­μπρο­σκυ­νού­με­νον καί συν­δο­ξα­ζό­με­νον, τό λα­λῆ­σαν δι­ά τῶν προ­φη­τῶν.

Εἰς μί­αν, ἁ­γί­αν, κα­θο­λι­κήν καί ἀ­πο­στο­λι­κήν Ἐκ­κ­λη­σί­αν.
Ὁ­μο­λο­γῶ ἕν Βά­πτι­σμα εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν.
Προσ­δο­κῶ ἀ­νά­στα­σιν νε­κρῶν.
Καί ζω­ήν τοῦ μέλ­λο­ντος αἰ­ῶ­νος.
Ἀ­μήν.

 • Στή συ­νέ­χει­α ρω­τάει πάλι ο Ιερέας 3 τρείς φο­ρές : » Συ­νε­τά­ξω τῷ Χρι­στῷ; «
 • Καί απα­ντάει ο ανάδοχος : «Συ­νε­τα­ξά­μην. «
 • Καί λεέι ο Ιερέας : «Καί προ­σκύ­νη­σον αὐ­τῷ;»
 • Καί ο ανάδοχος απαντάει : «Προ­σκυ­νῶ Πα­τέ­ρα, Υἱ­όν, καί Ἅ­γι­ον Πνεῦ­μα, Τρι­ά­δα ὁ­μο­ού­σι­ον καί ἀ­χώ­ρι­στον.»

Στήν ευ­χή πού ακο­λου­θεί, όταν ἐ­ρω­τη­θεί από τόν ιε­ρέ­α, ο ανάδοχος λέ­ει κα­θα­ρά τό όνο­μα του βα­πτι­ζο­μέ­νου. Η ευχή αυτη ονομάζεται ευχή ονοματοδοσίας.

Πλησιάζουν στην κολυμπήθρα.

Ο ιερέας ευλογέι το νερό και το λάδι σταυρόντας τα 3 φορές.

Αλείφει το μωρό με λάδι και έπειτα δίνει και στον νονο να το αλείψει . Πρέπει να αλειφθεί όλο . Μην διστάσετε να λαδώσετε παντού.

Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδι ψηλά πάνω απο την κολυμπήθρα και το βουτάει 3 φορές (πλήρης κατάδυση είναι το αποδεκτό) ψέλνοντας «Βαπτίζεται ο δούλος (ή η δούλη) τού Θεού… εις το όνομα τού Πατρός και ου Υιού και του Αγιου Πνεύματος. Αμήν».

Μετά αφήνει το μωρό στην αγκαλιά του ανάδοχου (ο οποίος έχει μπροστά του στρωμένα λευκό σεντονάκι και πετσέτα).

Ο ιερέας σταυρώνει με άγιο μύρο το μωρό στο μέτωπο , στο στήθος , στα χέρια και στα πόδια λέγοντας σύντομες προσευχές .

Με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες απο τα μαλλιά του παιδιού . Το παιδί ήθιστε να μην έχει κουρευτεί ποτε πριν και αυτες οι τούφες να είναι οι πρώτες που κοβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί πρεπει να έχετε φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε την κολυπήθρα.

Ύστερα ντύνουν το παιδι με λευκα ρουχα. Η εκκλησία αποδέχεται την ύπαρξη και άλλου χρώμματος αρκεί να είναι κατα το μεγαλύτερο μέρος η φορεσιά λευκη. Απαραίτητο θεωρείτε να ειναι λευκά τα ρούχα που ακουμπούν κατάσαρκα το νεοφώτιστο (τα λαδόπανα).

Ο/Η νονός/α φορά στο πνευματικό πια παιδί του/της τον σταυρό.

Ο ιερέας με τον ανάδοχο κάνουν κύκλο γύρω απο την κολυμπήθραψέλνοντας «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε», που σημαίνει «όσοι βαφτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, στολισθήκατε με τη χάρη του».

Τέλος η μητέρα φιλάει το χέρι του ανάδοχου και παίρνει το παιδί στην αγκαλιά της .

Πηγή: vaptizo.gr
Close