Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς!

Λίγο πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, αρχίζουν οι αιτήσεις για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το περιθώριο ενός μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και τελειώνει την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. Όσον αφορά τα ηλικιακά όρια, «στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά είναι τα εξής:

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (οποιοδήποτε από τα έγγραφα θα πρέπει να είναι έκδοσης τελευταίου εξαμήνου).

– Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφα από το βιβλιάριο υγείας του: 1) της σελίδας με τα στοιχεία του παιδιού, 2) της σελίδας παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο και 3) των σελίδων των εμβολίων που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (όλα τα παραπάνω εις διπλούν).

– Δύο αντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο (εις διπλούν) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους. Όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, θα πρέπει να το αποστείλουν ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι 30/06/2019, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ειδικά δικαιολογητικά θα χρειαστεί να προσκομιστούν ανά περιπτώσεις όπως για παράδειγμα για τους εργαζόμενους γονείς στον ιδιωτικό τομέα, για τους εργαζόμενους γονείς στο δημόσιο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για διαζευγμένυς γονείς. Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικές κατηγορίες θα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ή με εταιρεία courier στην εξής διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Αθήνα 10443. Τελευταία ημέρα για την αποστολή των δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 10/06/2019, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Όσοι από τους γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του παιδιού τους, μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από 08.00 έως 15.00, κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών, από 05/05/2019 έως 07/06/2019.

Πηγή: dbda.gr

Close